benelux
nl

Vrijwaringsclausule

1. Toepassingsgebied

Het gebruik van deze website ("Gefran Website"), aangeboden door Gefran S.p.A. en/of haar vestigingen ("Gefran"), is aan deze Gebruiksvoorwaarden onderhevig.
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of door andere voorwaarden worden vervangen (bijvoorbeeld voor de aankoop van producten en diensten). Bij toegang tot en gebruik van de Gefran Website, met of zonder login, worden de Gebruiksvoorwaarden in hun huidige versie stilzwijgend aanvaard.

2. Diensten

2.1. De Gefran Website bevat specifieke informatie en software, mogelijk met gerelateerde documentatie die kan worden weergegeven of gedownload.

2.2. Gefran kan de werking van de Gefran Website op elk willekeurig moment geheel of gedeeltelijk onderbreken. Vanwege de aard van het Internet en de informatiesystemen, kan Gefran niet aansprakelijk worden gehouden voor de blijvende beschikbaarheid van de Gefran Website.

3. Registratie, password

3.1. Bepaalde pagina's van de Gefran Website kunnen door een password beschermd zijn. Ter beveiliging van commerciële transacties kunnen alleen geregistreerde Gebruikers deze pagina's openen. Gefran behoudt zich het recht voor de registratie van een Gebruiker te weigeren. Gefran behoudt zich in het bijzonder het recht voor om vast te stellen dat enkele sites, die eerder vrij toegankelijk waren, aan registratie onderhevig worden. Gefran heeft de bevoegdheid om de Gebruiker op elk willekeurig moment en zonder tot verantwoording verplicht te zijn, het recht op toegang tot de sectie met passwordbeveiliging te ontzeggen en de Gebruikersgegevens (zoals hieronder aangegeven) te blokkeren, met name indien de Gebruiker:

- valse gegevens gebruikt voor de registratie;

- deze Gebruiksvoorwaarden schendt of zijn verplichting tot zorg m.b.t. de Gebruikersgegevens niet nakomt;

- enige geldende wet schendt bij toegang tot of gebruik van de Gefran Website; of

- de Gefran Website gedurende langere tijd niet gebruikt.

3.2. Op het moment van registratie dient de Gebruiker exacte informatie te verschaffen en is, in geval van latere wijziging van deze gegevens, verplicht ze te actualiseren door een e-mailbericht te sturen naar het adres info@gefran.com. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aan Gefran opgegeven e-mailadres steeds geldig en bruikbaar is voor communicatie met de Gebruiker.

3.3. Op het moment van registratie krijgt de Gebruiker een toegangscode, die uit een Gebruikers-ID en een password bestaat ("Gebruikersgegevens").

3.4. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat de Gebruikersgegevens niet voor derden toegankelijk zijn en is verantwoordelijk voor alle transacties en andere activiteiten die met behulp van zijn Gebruikersgegevens worden verricht. Na afloop van elke online sessie moet de Gebruiker uitloggen op de door password beschermde Websites. Indien de Gebruiker verneemt dat derden onrechtmatig gebruik maken van zijn Gebruikersgegevens, dient hij Gefran hiervan tijdig schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

3.5. Na ontvangst van de in voorgaande paragraaf 3.4 beschreven melding, zal Gefran de toegang tot de sectie met passwordbeveiliging via de Gebruikersgegevens blokkeren. De Gebruiker kan opnieuw toegang krijgen nadat hij hiervoor bij Gefran aanvraag heeft gedaan of door middel van een nieuwe registratie.

3.6. De Gebruiker kan op elk willekeurig moment schriftelijk de beëindiging van zijn registratie aanvragen, mits dit geen schending van de correcte uitvoering van de contractuele relaties inhoudt. In dat geval zal Gefran alle Gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderen, zodra deze niet meer noodzakelijk zijn.

4. Recht op gebruik van informatie, software en documentatie

Het gebruik van enige informatie, software of documentatie die op of via de Gefran Website ter beschikking wordt gesteld, is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden of, in geval van actualisering van informatie, software of documentatie, aan de eerder met Gefran overeengekomen licentievoorwaarden. Afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden (bijvoorbeeld bij het downloaden van software) prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Niettegenstaande de bepalingen in punt 4 van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen informatie, merknamen en andere inhoud van de Gefran Website niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op andere wijze worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gefran.

5.2. Met uitzondering van het gebruiksrecht en andere hier uitdrukkelijk voorziene rechten, wordt geen enkel ander recht verleend aan de Gebruiker, noch enige verplichting geïmpliceerd waarvoor de verlening van nadere rechten noodzakelijk is. Alle patentrechten en licenties zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Verplichtingen van de Gebruiker

6.1. Bij het bezoeken of gebruiken van de Gefran Website dient de Gebruiker:

- geen schade toe te brengen aan andere personen, in het bijzonder minderjarigen, noch hun persoonlijke rechten te schenden;

- met zijn gedrag geen inbreuk te plegen op de openbare zeden;

- geen intellectuele eigendomsrechten of andere exclusieve rechten te schenden;

- geen gegevens te uploaden die met een virus besmet zijn (de zogenaamde "Trojaanse Paarden") of andere programma's die de gegevens kunnen beschadigen;

- geen hyperlinks of content te verzenden, op te slaan of te uploaden zonder dat de Gebruiker hiertoe bevoegd is, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of content de vertrouwelijkheidsverplichtingen schenden of onwettig zijn;

- geen advertenties of ongewenste e-mails (zogenaamde "spam"), onjuiste viruswaarschuwingen, fouten of gelijksoortig materiaal te verspreiden; noch tot deelname aan loterijen, "sneeuwbalsystemen", kettingbrieven, piramideverkoop of gelijksoortige activiteiten op te roepen of te verzoeken.

6.2. Gefran kan op elk willekeurig moment de toegang tot de Gefran Website weigeren, in het bijzonder wanneer de Gebruiker de uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.

7. Hyperlinks

De Gefran Website kan hyperlinks naar webpagina's van derden bevatten. Gefran aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze webpagina's. Bovendien geeft Gefran geen verklaringen af over en onderschrijft geen van deze webpagina's of de inhoud ervan, omdat Gefran geen invloed kan uitoefenen op deze webpagina's en niet aansprakelijk is voor de hierop vermelde informatie en content. Het gebruik van deze webpagina's is geheel voor het risico van de Gebruiker.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken in eigendomsrecht of kwaliteit

8.1. Voor zover de informatie, software of documentatie zonder kosten ter beschikking wordt gesteld, wordt alle aansprakelijkheid voor tekortkomingen voor wat betreft de kwaliteit of het eigendomsrecht ervan, met name met betrekking tot de juistheid of het ontbreken van defecten, of de afwezigheid van claims van derden, of in relatie tot volledigheid en/of geschiktheid voor het doel uitgesloten, met uitzondering van bewust wangedrag of fraude.

8.2. De informatie op de Gefran Website kan specificaties of algemene omschrijvingen m.b.t. de technische mogelijkheden van afzonderlijke producten bevatten die in bepaalde gevallen niet beschikbaar kunnen zijn (bijvoorbeeld als gevolg van productwijzigingen). De productprestaties moeten daarom van keer tot keer op het moment van aankoop wederzijds worden overeengekomen.

9. Overige aansprakelijkheid, virussen 

Ondanks alle inspanningen om de Gefran Website virusvrij te houden, kan Gefran geen garantie geven dat deze volledig virusvrij is.

De Gebruiker dient, voor zijn eigen bescherming, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en een virusscanner te gebruiken alvorens enige informatie, software of documentatie te downloaden.

10. Bescherming van persoonsgegevens

Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare informatie van de Gebruiker op de Gefran Website, zal Gefran zich houden aan de geldende wetten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

11. Aanvullende overeenkomsten, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

11.1. Elke aanvullende overeenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.

11.2. De afzonderlijke pagina's van de Gefran Website worden beheerd en bijgehouden door Gefran S.p.A. en/of haar vestigingen. De pagina's voldoen aan de wet die geldt in het land waar het verantwoordelijke bedrijf is gevestigd. Gefran biedt geen garantie dat informatie, software en/of documentatie op de Gefran Website geschikt is of beschikbaar is om bekeken of gedownload te worden naar locaties buiten het desbetreffende land. Wanneer Gebruikers de Gefran Website vanuit locaties buiten dat land bezoeken, zijn zij exclusief verantwoordelijk voor inachtneming van alle plaatselijk geldende wetten. Toegang tot informatie, software en/of documentatie van de Gefran Website vanuit landen waar dergelijke inhoud onwettig is, is verboden. In dit geval, en waar de Gebruiker zaken wil doen met Gefran, dient de Gebruiker contact op te nemen met de Gefran-vertegenwoordiger van zijn eigen land.

11.3. Deze Gebruiksvoorwaarden, alsook alle aan deze Gebruiksvoorwaarden of hun inhoud gerelateerde geschillen, zijn onderworpen aan de Italiaanse wetgeving, met uitsluiting van hun wetsconflicten. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (CISG) van 11 april 1980 wordt uitgesloten. De bevoegde rechtbank is die van Brescia.

Want to know more about
GEFRAN’s products and solutions?
Register for the newsletter.