benelux
nl

Onze verkoopsvoorwaarden

Gefran general terms and conditions >>>

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GEFRAN BENELUX NV

 

 1. Toepassing van onze voorwaarden.
  Behoudens uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding is elke verkoop uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die voorkomen op de documenten van onze klanten zullen niet aanvaard worden. De verbintenissen aangegaan door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging ervan door ons. De bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing op de verkoop waarvan zij werden gestipuleerd.
 2. Offertes en verbintenissen.
  Behoudens anders voorzien in de bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn alle offertes slechts geldig voor een maximum duur van één maand. Iedere bestelling wordt door ons als geldig beschouwd wanneer die bestelling door ons schriftelijk bevestigd wordt binnen de 30 dagen na ontvangst.
 3. Prijzen
  Alle prijzen zijn netto vermeld en zijn alleen van toepassing op de goederen, afgehandeld in de magazijnen of werkplaatsen van GEFRAN BENELUX NV, verpakking niet inbegrepen, te vermeerderen met de in voege zijnde taksen en rechten.
  De koper zal steeds gefactureerd worden met een minimum bedrag van 65,00 EUR voor de totale bestelling, zelfs wanneer het bedrag van de bestelling kleiner is.
 4. Leveringstermijnen
  De leveringstermijnen worden zonder verbintenis aangegeven en hebben slechts indicatieve waarde. Indien zij overschreden worden, beschikt de koper derhalve uit dien hoofde over geen enkel verhaal en zal hij in geen enkel geval zijn bestelling kunnen annuleren.
  Een vertraging in de levering zal evenmin recht geven op betaling van vergoedingen. In geval van abnormale vertraging, behalve indien deze veroorzaakt werd door overmacht of door gelijk welke gebeurtenis buiten controle van GEFRAN BENELUX NV, heeft de koper het recht zijn bestelling zonder kosten te vernietigen op voorwaarde dat de goederen nog niet uit de fabriek verstuurd werden op het ogenblik van de vernietiging.
 5. Betalingsvoorwaarden
  Behoudens afwijkend beding, zijn onze facturen betaalbaar in EURO in België, tegen de nettoprijs, en zonder disconto, 30 dagen na factuurdatum.
  In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een rekening op haar vervaldag, heeft GEFRAN BENELUX NV het recht de lopende contracten te verbreken, en worden alle rekeningen, opgesteld op naam van dezelfde klant, onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien deze rekeningen slechts na verloop van een bepaalde termijn betaalbaar waren, en zelfs indien de klant tot betaling van deze rekeningen wissels aanvaard heeft waarvan de vervaldatum nog niet werd bereikt.
  Op alle facturen die bij hun vervaldag onbetaald blijven, dient ambtshalve en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest te worden betaald, gelijk aan de debet rentevoet zoals op dat ogenblik aangerekend door onze bank voor niet-geaccepteerde wissels, verhoogd met 4 % per jaar.
  De koper heeft nooit het recht betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van geschil met GEFRAN BENELUX NV, welke ook de reden daarvan is.
 6. Tekorten
  Geen klacht wegens tekorten zal worden aanvaard indien deze niet binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen door koper schriftelijk aan GEFRAN BENELUX NV gemeld is.
 7. Waarborg
  GEFRAN BENELUX NV waarborgt haar producten tegen alle gebreken, voortvloeiend uit fabricage- of ontwerpfouten gedurende een periode van12 maanden vanaf de datum waarop de goederen klaar zijn voor verzending. De waarborg wordt uitgevoerd in de werkplaatsen van de fabrikant. Deze waarborg geldt slechts in zoverre de klant aantoont dat de gebreken tot uiting zijn gekomen in normale gebruiksvoorwaarden en geen gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste behandeling, installatie of onderhoud door de klant, of foutieve herstelling door personeel, niet behorend tot of afgevaardigd door GEFRAN BENELUX NV. Evenmin worden defecten gedekt die een oorsprong hebben van chemische, elektrochemische of elektrische aard en die niet te wijten zijn aan fouten in het ontwerp of in de gebruikte goederen. De waarborg kan enkel gegeven worden in de fabriek van de producent. De herstelde of vervangen stukken zijn gewaarborgd tot het einde van de waarborgperiode der oorspronkelijk geleverde goederen.
  Indien zou blijken dat het personeel van GEFRAN BENELUX NV bij toepassing van de waarborg werd opgeroepen om redenen die vreemd zijn aan ons materiaal of omwille van een gebruik daarvan dat niet als gepast voorkomt, zullen alle kosten in verband met de tussenkomst van dit personeel aangerekend worden.
  Er wordt geen waarborg gegeven op onderdelen en geleverde componenten.
 8. Aansprakelijkheid
  De burgerlijke verantwoordelijkheid van GEFRAN BENELUX NV is beperkt tot de bedragen die zij ontvangt van haar verzekeringsmaatschappij in hoofde van de polissen die van kracht waren ten tijde van deze offerte. Deze zijn nu vastgesteld op 1 860 000 EUR voor lichamelijke schade (1 240 000 EUR) en materiële schade (620 000 EUR) samen op jaarbasis.
  De productverantwoordelijkheid is beperkt tot 620 000 EUR.
  De verantwoordelijkheid van GEFRAN BENELUX NV beperkt zich in elk geval tot de onmiddellijke schade, met uitsluiting van elke gevolgschade.
 9. Overdracht van eigendom
  De eigendom van de goederen wordt slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de prijs. Vanaf het ogenblik van de levering worden alle risico’s gedragen door de koper.
 10. Annulatie van de bestelling
  In geval de klant een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, zal GEFRAN BENELUX NV recht hebben op een schadevergoeding, zijnde:
  - De verkoopprijs van alle materialen, of gedeelten daarvan, welke reeds geleverd werden
  - De verkoopprijs van alle geheel of gedeeltelijk afgewerkte producten (verzendklaar of in productie) en
  - Een waarde van vijftien (15) procent van het totale orderbedrag teneinde alle indirecte schade, kosten en uitgaven welke werden opgelopen door GEFRAN BENELUX NV als gevolg van deze annulatie te dekken.
   
 11. Geschillen
  Elk geschil in verband met de uitvoering van om het even welke bestelling, dat tussen de klant en GEFRAN BENELUX NV niet in der minne kan geregeld worden, zal uitsluitend kunnen voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Want to know more about
GEFRAN’s products and solutions?
Register for the newsletter.